Działanie 1.4. Wzornictwo w MŚP – fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027

W 2024 roku przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli składać wnioski w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP.
Nabory w ramach działania 1.4 Wzornictwo w MŚP w 2024 roku.
Runda Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Rozpoczęcie naboru
1 najpóźniej ok. 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia naboru maj lipiec

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE - „WZORNICTWO W MŚP”:

Firmy otrzymają wsparcie na poprawę wizerunku firmy i wzmocnienie marki przedsiębiorcy. Wykorzystanie procesów wzorniczych w firmie ma doprowadzić do zwiększenia oferty produktowej lub usługowej oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kompleksowe wsparcie ma przyczynić się do lepszego dostosowania firm w zakresie potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług.

Cały proces aplikowania w ramach naboru na wzornictwo MSP składa się z poniższych etapów:

 1. Przedsiębiorca opracowuje obowiązkowe dwa dokumenty przed złożeniem wniosku tj. audyt wzorniczy oraz strategię wzorniczą.
 2. Po uzyskaniu powyższych dokumentów od firm zewnętrznych dysponujących określonym doświadczeniem i kwalifikacjami, przedsiębiorca składa wniosek wraz z załącznikami biorąc pod uwagę fakt, że okres realizacji projektu może rozpocząć się dzień po złożeniu wniosku i musi zakończyć się do 31 grudnia 2027 roku.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PARP przyznaje dotację i następnie przedsiębiorca zawiera z Instytucja umowę o dofinasowanie.
 4. Przedsiębiorca rozpoczyna realizację planowanych zadań doradczych i wdrożeniowych.
 5. PARP wypłaca dotację w formie refundacji i zaliczek lub refundacji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Do konkursu zaproszeni są przedsiębiorcy z sektora mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)  zlokalizowani na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego (Region NUTS2 z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego).

Przykładowe koszty jakie mogą podlegać dofinansowaniu:

Wsparcie można przeznaczyć na:

 1. komponent doradczy, który realizowany jest przez projektanta i polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej (projektant powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania lub mieć doświadczenie w projektowaniu)

Oba dokumenty są obligatoryjne i muszą zostać przygotowane jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

 1. komponent wdrożeniowy – wdrożenie strategii wzorniczej, co oznacza przeprowadzenie działań, których rezultatem jest wprowadzenie na rynek innowacji a w ramach kosztów sfinansować można:
  • usługi doradcze (np. koszty zaprojektowania i wdrożenia nowych produktów, koszty opracowania strategii promocyjnej);
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane (np. maszyny, urządzenia, linia produkcyjna do wdrożenia nowego produktu,);
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • koszty usług szkoleniowych (np. kursy i szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej związane z wdrażaniem innowacji);
  • koszty robót i materiałów budowlanych – jeżeli są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych;
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki na poczet realizacji projektu.

JAKA CZĘŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH MOŻE BYĆ DOFINANSOWANA:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 200 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 mln zł.

Na koszty poniesione przed złożeniem wniosku na rzecz audytu i strategii wzorniczej przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 70 000 zł.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI I SPOSÓB OBLICZANIA KOSZTÓW

Jeśli interesuje Cię dofinasowanie działań wzorniczych, wniosek można składać przy wsparciu naszej firmy. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 85% poniesionych kosztów netto. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju pomocy (RPI, pomocy na doradztwo dla MSP i pomocy de minimis) oraz wielkości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można obliczyć jej wielkość? To koszt rodzaju pomocy przypisanego do wybranego zadania zależnego od rodzaju kosztów kwalifikowanych netto mnożony przez wysokość procentową pomocy publicznej właściwej dla danego rodzaju pomocy i wielkości firmy.

Dofinansowanie stanowi:

Pomoc na doradztwo dla MŚP do 50%Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.Pomoc de minimis do 85%Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej. Koszty usług szkoleniowych.

Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
 
Rodzaj pomocyKoszty kwalifikowane

Regionalna pomoc inwestycyjna do 70%

(poziom wynika z mapy regionalnej pomocy inwestycyjnej – https://dotacje.pro/nowa-mapa-pomocy-regionalnej-2022-2027/)

Koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

Koszty nabycia oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie.

Pomoc na doradztwo dla MŚP do 50%Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.
Pomoc de minimis do 85%Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.
Koszty usług szkoleniowych.
Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Termin naboru:

Zgodnie z aktualnymi informacjami udzielonymi przez PARP i aktualnym harmonogramem naborów  ogłoszenie konkursu nastąpi na przełomie kwietnia/maja 2024 r.

Co możemy dla Państwa zrobić:

Jeśli Państwa firma posiada plany wzornicze polegające na opracowaniu innowacyjnego produktu wzorniczego i chcieliby Państwo skorzystać z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 85% zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Państwu niezbędnych informacji do podjęcia decyzji czy planowana inwestycja spełnia warunki, aby z sukcesem ubiegać się o dotację w ramach Wzornictwa dla MSP. Taka konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Jeżeli zapadnie decyzja z Państwa strony, o podjęciu współpracy z naszą firmą, wtedy zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem projektu, który obejmuje m.in.:

 • przygotowanie koncepcji projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wszelkimi pismami wyjaśniającymi na etapie oceny projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinasowanie
 • nadzór nad realizacją projektu wraz z przygotowaniem dokumentacji wyboru dostawców
 • przygotowanie wniosków o płatność pośrednią jak i końcową
 • udział w końcowej kontroli projektu oraz sporządzanie sprawozdań z trwałości projektu