Kredyt ekologiczny

W 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do Działanie FENG 3.01 Kredyt Ekologiczny w ramach kolejnego naboru.

Nabory w ramach działania 3.01 Kredyt Ekologiczny w 2024 roku.
RundaOgłoszenie naboruRozpoczęcie naboruRozpoczęcie naboru
128 marca25 kwietnia25 lipca
226 wrzesień17 październik20 grudzień

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE - „KREDYT EKOLOGICZNY”:

Kredyt Ekologiczny udzielany będzie jako mowy instrument finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu FENG. Kredyt ekologiczny działa jak typowa dotacja unijna dla przedsiębiorstw na realizację inwestycji – wnioskujące przedsiębiorstwo otrzymuje dotację w postaci bezzwrotnych środków nazwanych premią ekologiczną. Różnica pomiędzy pozyskaniem „zwykłej dotacji” a dotacji w ramach „kredytu ekologicznego” polega na tym, iż w procesie pozyskiwania dotacji konieczne jest zaangażowanie banku. W przypadku pozyskania „zwykłej dotacji” dotacja ta jest wypłacana bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa, w przypadku „kredytu ekologicznego” premia ekologiczna wypłacana jest na konto banku i spłaca kredyt, który firma zaciągnęła na realizację inwestycji.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna jako dofinansowanie będące refundacją części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie do 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Cały proces aplikowania po premię w ramach kredytu ekologicznego składa się z poniższych etapów:

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu ekologicznego i wydania promesy kredytu ekologicznego, czego skutkiem jest udzielenie promesy lub zawarcie warunkowej umowy kredytu. Procedura wnioskowania jest analogiczna jak podczas ubiegania się o kredyt inwestycyjny, co oznacza, że niezbędne jest posiadanie zdolności
  kredytowej.
 2. Po uzyskaniu promesy kredytu ekologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu ekologicznego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu w danym naborze.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje premię ekologiczną, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. Przedsiębiorca rozpoczyna realizację planowanej inwestycji ekologicznej poprzedzonej audytem energetycznym, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań.
 5. BGK wypłaca premię ekologiczną (w firmie bezzwrotnej dotacji) w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski o premię w ramach konkursu „Kredyt ekologiczny” mogą składać firmy posiadające status MŚP, small i midcaps do 3 tys. pracowników. Ponadto należy prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz zaplanować działania inwestycyjne wywołujące uzyskanie efektywności energetycznej co najmniej na poziomie 30%.

Przykładowe koszty jakie mogą podlegać dofinansowaniu:

Firmy otrzymają wsparcie na koszty wdrożenia nowych energooszczędnych produktów, usług czy procesów, zmniejszających zużycie energii w firmach lub na poziomie użytkowników końcowych m in.

 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków
 • wymiany środków trwałych na energooszczędne
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup, instalacja i uruchomienie OZE
 • modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności
  procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie polegająca na:
 • modernizacji np. linii technologicznej, budynków
 • inwestycji w instalację OZE lub modernizację istniejącej instalacji OZE

JAKA CZĘŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH MOŻE BYĆ DOFINANSOWANA:

Minimalnej wartości projektu nie określono. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to Równowartość 50 mln EUR.

Limit dotacji będzie wyliczany na bazie mapy pomocy regionalnej zależnej od lokalizacji przedsięwzięcia czy statusu firmy. Intensywność wsparcia do wydatków kwalifikowanych wynosi Od 25 proc. do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie i midcaps do 3 tys. pracowników) oraz od województwa, w jakim będzie zlokalizowana planowana inwestycja.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna jako dofinansowanie będące refundacją części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI I SPOSÓB OBLICZANIA KOSZTÓW

Jeśli interesuje Cię premia ekologiczna dla Twojej inwestycji, wniosek można składać przy wsparciu naszej firmy. Maksymalna wysokość premii ekologicznej w kredycie wynosi do 80% poniesionych kosztów netto. Wysokość wsparcia zależy od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można obliczyć jej wielkość? To koszt inwestycji netto mnożony przez wysokość procentową pomocy publicznej właściwej dla danego regionu.

Termin naboru:

Zgodnie z aktualnymi informacjami udzielonymi przez BGK ogłoszenie konkursu 28 marca 2024 r.

Co możemy dla Państwa zrobić:

Jeśli Państwa firma posiada plany w inwestycje ekologiczne polegające na zakupie nowych maszyn, wartości niematerialnych i prawnych czy też budowy/zakupu nieruchomości z i chcieliby Państwo skorzystać z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 80% zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Państwu niezbędnych informacji do podjęcia decyzji czy planowana inwestycja spełnia warunki, aby z sukcesem ubiegać się o dotację w ramach Kredytu ekologicznego. Taka
konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Jeżeli zapadnie decyzja z Państwa strony, o podjęciu współpracy z naszą firmą, wtedy zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem projektu, który obejmuje m.in.:

 • przygotowanie koncepcji projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania premii ekologicznej lub zawarcia
  umowy warunkowej
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o premię wraz z wszelkimi pismami wyjaśniającymi
  na etapie oceny projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy na kredyt ekologiczny
 • nadzór nad realizacją projektu wraz z przygotowaniem dokumentacji wyboru dostawców
 • przygotowanie wniosków o płatność pośrednią jak i końcową
 • udział w końcowej kontroli projektu oraz sporządzanie sprawozdań z trwałości projektu