Fundusze europejskie dla małopolski 2021-2027 – działanie 1.11 rozwój mśp w obszarze cyfryzacji i przemysłu 4.0

Od końca 2023 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski, działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.
Nabory w ramach działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. w 2023/2024 roku.
Runda Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Rozpoczęcie naboru
1 28 grudnia 2023 31 grudzień 2023 04 kwietnia 2024 do godz. 15:00

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE - „ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0.”:

Wsparcie polega na udzieleniu bezzwrotnych dotacji na wdrożenie rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji skierowany do małopolskich MŚP służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Cały proces aplikowania o dofinansowanie działań składa się z poniższych etapów:

 1. Przedsiębiorca opracowuje obowiązkowe dokumenty przed złożeniem wniosku tj. plan transformacji cyfrowej sporządzony nie wcześniej niż w 1 stycznia 2023 r., jako osobny dokument zgodnie z minimalnym zakresem planu, określonym w dokumentacji konkursowej. Plan transformacji cyfrowej może być sporządzony przez zewnętrznego dostawce takich usług lub samodzielnie przez Wnioskodawcę lub jego personel, o ile posiada on stosowną wiedzę i kompetencje.
 2. Załącznikami do wniosku zgodnie ze wzorami określonymi w dokumentacji konkursowej są także:
  • analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego
  • załączniki dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis:
  • załączniki dotyczące wymaganych prawem polskim ostatecznych decyzji administracyjnych / decyzji posiadających rygor natychmiastowej wykonalności / zgłoszenia dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
  • załączniki dotyczące oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000.
 3. Po uzyskaniu powyższych dokumentów od firm zewnętrznych oraz opracowanych samodzielnie załączników, przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie do generatora (system IGA) Instytucji organizującej nabór tj. Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Instytucja MCP przyznaje dotację i następnie przedsiębiorca zawiera z nią umowę o dofinasowanie.
 5. Przedsiębiorca rozpoczyna realizację planowanych zadań cyfryzacyjnych.
 6. MCP wypłaca dotację w formie refundacji i zaliczek lub refundacji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski składać mogą firmy z sektora mikro, małych i średnich MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.

Przykładowe koszty jakie mogą podlegać dofinansowaniu:

Firmy otrzymają wsparcie na koszty obligatoryjne i usługi szkoleniowe m in.

 1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0, w tym na:
  • automaty i roboty przemysłowe,
  • zaawansowane rozwiązania cyfrowe i oprogramowania (Big Data, sztuczna inteligencja, M2M, IoT)
  • sprzęt IT
 2. Komponent uzupełniający – usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).

Ubieganie się o wsparcie połączone jest z wdrożeniem rozwiązań robotycznych lub cyfrowych o specjalistycznym charakterze, co oznacza, że nie zakwalifikujemy tutaj zwykłego oprogramowania biurowego czy księgowego jak również systemów operacyjnych.

JAKA CZĘŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH MOŻE BYĆ DOFINANSOWANA:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 200 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 mln zł.

Wsparcie w ramach naboru jest udzielane w formie dotacji, kwalifikowane w ramach pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem.

Wsparcie realizowane jest w systemie popytowym, co oznacza, że jest ono kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI I SPOSÓB OBLICZANIA KOSZTÓW

Jeśli interesuje Cię dofinasowanie działań cyfryzacji i Przemysłu 4.0., wniosek można składać przy wsparciu naszej firmy. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 80% poniesionych kosztów netto. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju pomocy (RPI, pomocy na doradztwo dla MSP i pomocy de minimis) oraz wielkości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można obliczyć jej wielkość? To koszt rodzaju pomocy przypisanego do wybranego zadania zależnego od rodzaju kosztów kwalifikowanych netto mnożony przez wysokość procentową pomocy publicznej właściwej dla danego rodzaju pomocy i wielkości firmy.

Dofinansowanie stanowi:

Rodzaj pomocyPoziom dofinasowania
Regionalna pomoc inwestycyjna dla Małopolski
 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 50%
Pomoc na doradztwo dla MŚPNie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych
Pomoc de minimisMaksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych

Termin naboru:

Zgodnie z aktualnymi informacjami udzielonymi przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości nabór trwa od 31.12.2023 i potrwa do 04.04.2024 r. do godziny 15.00.

Co możemy dla Państwa zrobić:

Jeśli Państwa firma posiada plany inwestycyjne związane z cyfryzacją/Przemysłem 4.0. i chcieliby Państwo skorzystać z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 80% zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Państwu niezbędnych informacji do podjęcia decyzji czy planowana inwestycja spełnia warunki, aby z sukcesem ubiegać się o dotację na cyfryzację w Małopolsce. Taka konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Jeżeli zapadnie decyzja z Państwa strony, o podjęciu współpracy z naszą firmą, wtedy zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem projektu, który obejmuje m.in.:

 • przygotowanie koncepcji projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania planu transformacji cyfrowej
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wszelkimi pismami wyjaśniającymi na etapie oceny projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinasowanie
 • nadzór nad realizacją projektu wraz z przygotowaniem dokumentacji wyboru dostawców
 • przygotowanie wniosków o płatność pośrednią jak i końcową
 • udział w końcowej kontroli projektu oraz sporządzanie sprawozdań z trwałości projektu