Kredyt na innowacje technologiczne

W 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do działania 2.32 Kredyt Technologiczny w ramach jednego naboru.
Nabory w ramach działania 2.32 Kredyt Technologiczny w 2023 roku.
Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
9 marca 23 marca 31 maja

Na czym polega działanie - „Kredyt na innowacje technologiczne”:

Kredyt na innowacje technologiczne działa jak typowa dotacja unijna dla przedsiębiorstw na realizację inwestycji – wnioskujące przedsiębiorstwo otrzymuje dotację w postaci bezzwrotnych środków. Różnica pomiędzy pozyskaniem „zwykłej dotacji” a dotacji w ramach „kredytu na innowacje technologiczne” polega na tym, iż w procesie pozyskiwania dotacji konieczne jest zaangażowanie banku. W przypadku pozyskania „zwykłej dotacji” dotacja ta jest wypłacana bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa, w przypadku „kredytu na innowacje technologiczne” dotacja wypłacana jest na konto banku i spłaca kredyt, który firma zaciągnęła na realizację inwestycji.

Cały proces aplikowania po dotację w ramach kredytu na innowacje technologiczne składa się z poniższych etapów:

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu na innowacje technologiczne, czego skutkiem jest udzielenie promesy lub zawarcie warunkowej umowy kredytu. Procedura wnioskowania jest analogiczna jak podczas ubiegania się o kredyt inwestycyjny, co oznacza, że niezbędne jest posiadanie zdolności kredytowej.
 2. Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje promesę przyznania premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. Przedsiębiorca rozpoczyna realizacje planowanej inwestycji.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną (w firmie bezzwrotnej dotacji) w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Kto może składać wnioski:

Wnioski o dotację w ramach konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne” mogą składać firmy posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Ponadto należy prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Przykładowe koszty jakie mogą podlegać dofinansowaniu:

 • Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

Jaka część wydatków kwalifikowanych może być dofinansowana:

Intensywność wsparcia do wydatków kwalifikowanych wynosi od 30% do 70%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie) oraz od województwa w jakim będzie zlokalizowana planowana inwestycja.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI I SPOSÓB OBLICZANIA KOSZTÓW

Jeśli interesuje Cię ulga inwestycyjna, wniosek można składać przy wsparciu naszej firmy. Maksymalna wysokość ulgi to 70% poniesionych kosztów netto. Wysokość ulgi zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można obliczyć jej wielkość? To koszt inwestycji netto mnożony przez wysokość procentową pomocy publicznej właściwej dla danego regionu.

Termin naboru:

Zgodnie z aktualnymi informacjami udzielonymi przez BGK ogłoszenie konkursu 9 marca 2023 r.

Co możemy dla Państwa zrobić:

Jeśli Państwa firma posiada plany inwestycyjne polegające na zakupie nowych maszyn, wartości niematerialnych i prawnych czy też budowy/zakupu nieruchomości i chcieliby Państwo skorzystać z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 70% zapraszamy do kontaktu. Udzielimy Państwu niezbędnych informacji do podjęcia decyzji czy planowana inwestycja spełnia warunki, aby z sukcesem ubiegać się o dotację w ramach Kredytu na innowacje technologiczne. Taka konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Jeżeli zapadnie decyzja z Państwa strony, o podjęciu współpracy z naszą firmą, wtedy zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem projektu, które obejmuje m.in.:

 • przygotowanie koncepcji projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania promesy kredytowej lub zawarcia umowy warunkowej
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dotację wraz z wszelkimi pismami wyjaśniającymi na etapie oceny projektu
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy dotacji
 • nadzór nad realizacją projektu wraz z przygotowaniem dokumentacji wyboru dostawców
 • przygotowanie wniosków o płatność pośrednią jak i końcową
 • udział w końcowej kontroli projektu oraz sporządzanie sprawozdań z trwałości projektu