Rozliczanie dotacji

Rozliczanie dotacji unijnych

Połowa drogi za nami, czyli umowa o dofinansowanie podpisana.
Teraz tylko rozliczyć projekt…

Duża część sukcesu naszego projektu zależy od prawidłowego rozliczenia pozyskanej dotacji. Rozliczenie dotacji to nie tylko opisanie dokumentów księgowych, to również zaświadczenia, oświadczenia, monitorowanie wskaźników, oznaczenia projektu, promocja sprawozdania… a wszystko zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przepisami prawa.

Dla Beneficjenta niejednokrotnie najtrudniejszym etapem okazuje się prawidłowe rozliczenie projektu. Aby proces ten przebiegł w Państwa firmie prawidłowo Nasi specjaliści oferują kompleksową obsługę rozliczenia pozyskanego dofinansowania.

Korzyści ze współpracy z Indictio w zakresie rozliczania dotacji unijnych

Mają Państwo pewność, iż projekt będzie prawidłowo rozliczany, nie nastąpią żadne opóźnienia ze względów formalnych a tym samym wnioski o zaliczkę czy refundację dotacji zostaną złożone  w terminach zgodnych z harmonogramem płatności.

W przypadku jakichkolwiek niezależnych od Państwa przesłanek losowych, które mogą wpłynąć na realizację projektu, reagujemy, informujemy o tym Instytucję stosownymi pismami, wnioskami, nie zostawiamy Państwa samych. Zlecenie naszym specjalistom rozliczenia dotacji to pewność, iż projekt będzie prowadzony zgodnie z umową i wytycznymi dla danego działania/konkursu, a Państwo mogą zająć się prowadzeniem biznesu i rozwojem firmy.

  • prawidłowej interpretacji umowy o dofinansowanie (analiza najważniejszych zapisów umowy)
  • przygotowanie dokumentów zgodnie z zaleceniami instytucji i zapisami umowy w zakresie procedur zamówień zgodnie z PZP, wytycznymi kwalifikowalności, procedurą wyboru dostawców/wykonawców dla zakupów projektowych,
  • przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami: opisy dokumentów księgowych, harmonogram płatności, harmonogram rzeczowo-finansowy, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami/dostawcami
  • weryfikacja pod kątem formalno-rachunkowym, merytorycznym dokumentów księgowych, umów zawartych z wykonawcami, dostawcami;
  • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie; aktualizacje i aneksy w zakresie zmian w projekcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym, przygotowanie korespondencji na rzecz Beneficjenta w tym obsługa w systemie LSI oraz SL2014
  • weryfikowanie i archiwizacja dokumentacji przed spodziewaną kontrolą
  • prawidłowa informacja oraz promocja projektu zgodnie z zapisami umowy oraz rozporządzeniami KE
  • monitorowanie projektu po jego zakończeniu w okresie trwałości (ankiety, sprawozdania ze wskaźników, korespondencja z Instytucją, raporty z upowszechniania, wdrożenia, społeczno-ekonomiczne)