ŚCIEŻKA SMART – pierwsze nabory w 2023 z FENG w nowej formule

ŚCIEŻKA SMART to działanie FENG polegające na realizacji projektów modułowych (obowiązkowych i fakultatywnych). Konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany będzie do wszystkich przedsiębiorstw i konsorcjów, w tym z udziałem jednostek naukowych

Moduły obowiązkowe

Moduł B+R – do 20 mln euro dofinansowania kosztów prac B+R (np. koszty wynagrodzeń personelu badawczego zaangażowanego do realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury B+R, koszty budowy prototypów czy linii pilotażowych);

lub

Moduł Wdrożenie innowacji – do 20 mln euro dotacji warunkowej kosztów wdrożenia innowacyjnych rozwiązań co najmniej na poziomie kraju w działalności firmy.

Moduły fakultatywne (moduł do wyboru wg. potrzeb firmy)

  • Cyfryzacja – wsparcie udzielane w ramach tego modułu jest zorientowane na wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw (działalności produkcyjnej, modelu biznesowego, kwalifikowane będą też inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo),
  • Zazielenienie przedsiębiorstw – celem modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu: ekoprojektowanie, przeprowadzanie oceny śladu środowiskowego produktu,
  • Internacjonalizacja – moduł ten jest adresowany do przedsiębiorców zainteresowanych promocją swoich produktów za granicą. Kwalifikowane będą m.in. koszty udziału w targach czy misjach zagranicznych. Dodatkowo będzie można dofinansować koszty uzyskania ochrony praw własności przemysłowej,
  • Infrastruktura B+R – wybierając ten moduł przedsiębiorcy mogą dofinansować utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, możliwe jest dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej,
  • Kompetencje – decydując się na ten moduł przedsiębiorcy będą mogli dofinansować w projekcie podnoszenie kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej.

Duże przedsiębiorstwa w konkursie muszą wykazać się współpracą z MŚP a także spełnić warunek modułu obligatoryjnego – Moduł B+R, który zawsze będzie do realizacji przy projektach największych firm.

Konkurs cechuje wsparcie linearne i nielinearne, co oznacza łączenie wsparcia na różne produkty np. będzie można dofinansować prace B+R dotyczące innowacyjnego produktu, a jednocześnie uzyskać dotację na internacjonalizację targową z innym produktem posiadanym już w portfolio firmy.

Nabory konkursów dla MSP prowadzi PARP –  harmonogramu konkursów FENG na rok 2023

Nabory dla podmiotów innych niż MSP prowadzi NCBiR – harmonogramu konkursów FENG na rok 2023 (dać link na stronę naszą z konkursami)