POIR 2007-2013, POIG 2014-2020 a obecnie trzeci następca FENG 2021-2027

FENG to skrót do następcy programów rozwoju przedsiębiorczości takich jak POIG i POIR.  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 mają charakter krajowy i w Polsce będę budować konkurencyjną Europę poprzez wsparcie inteligentnej i innowacyjnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej.

Firmy z całego kraju zyskają szansę na rozwój kompetencji, badania naukowe i prace rozwojowe oraz realizację innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji.

Do głównych odbiorców wsparcia należeć będą: 

 • przedsiębiorstwa, 
 • sektor nauki, 
 • konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi, 
 • instytucje otoczenia biznesu takie jak ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji, instytucje finansowe i klastry.

Budżet FENG zatwierdzony został na poziomie 7,9 mld euro, czyli około 36 mld zł, co przełoży się na dofinasowanie inicjatyw w 4 Priorytetach:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, 
 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, 

III. Zazielenienie przedsiębiorstw, 

 1. Pomoc Techniczna.

W Priorytecie I będą moduły obowiązkowe, które trzeba będzie spełnić oraz dodatkowe do wyboru przez Beneficjenta. 

Moduły obligatoryjne (do wyboru jeden)

 • Prace B+R 
 • Wdrożenie innowacji.

Po ostatniej modyfikacji modułów obligatoryjnych zaproponowano, aby firmy z sektora MŚP miały możliwość sfinansowania projektu inwestycyjnego wdrażając wyniki wcześniej przeprowadzonych prac B+R. Z kolei duże przedsiębiorstwa chcąc zrealizować wdrożenie innowacji w ramach Priorytetu I będą musiały skorzystać z modułu B+R jako obligatoryjnego.

MODUŁY FAKULTATYWNE (dobór według potrzeb): 

 • Wdrożenie innowacji 
 • Kompetencje 
 • Zazielenienie przedsiębiorstw 
 • Cyfryzacja 
 • Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa 

Priorytet II obejmie trzy cele wsparcia w ramach, których dotacjami objęte będą zakresy tematyczne:

TEMAT I. Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii w tym:

 • Międzynarodowe Agendy Badawcze  
 • wsparcie infrastruktury organizacji badawczych
 • wsparcie projektów z komponentem B+R, które zostały pozytywnie ocenione w ramach naborów przeprowadzonych z poziomu UE 
 • wsparcie projektów IPCEI 
 • współfinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursów Horyzontu Europa w obszarze „Widenning participation – Teaming for excellence (ToE)” oraz wybranych projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence w programie ToE, 
 • finansowanie projektów realizowanych przez polskich partnerów w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

TEMAT II. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w tym:

 • budowanie kompetencji i strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży,
 • promocję marki polskiej gospodarki tj. promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych (udział w prestiżowych międzynarodowych wydarzeniach/targach/imprezach),
 • rozwój przemiany cyfrowej polskich MŚP poprzez doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie,
 • wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań 
 • zwiększenie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 
 • wsparcie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym tworzonych na uczelniach i organizacjach badawczych) do komercjalizacji prac B+R 
 • specjalistyczne wsparcie rozwoju pomysłodawców i start-upów, w tym start-upów zagranicznych zachęconych do rozwijania działalności w Polsce 
 • stworzenie oferty instrumentu gwarancyjnego skierowanego dla mikro, małych i średnich firm m in. “Kredyt na innowacje technologiczne”
 • wsparcie na kapitał obrotowy dla MŚP 

Ciekawostką jest, że duże firmy w konkursie “Kredyt na innowacje technologiczne” w Priorytecie II. nie będą miały możliwości składania wniosków. 

TEMAT III. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości  w tym:

 • Projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie, akademie innowacji,
 • Rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną INNOSTART,
 • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów,
 • Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji.

Co ciekawe o dotacje w Priorytecie III, mogą się ubiegać także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność innowacyjną, którzy nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE, co było utrudnione w poprzednich latach naborów z POIG i POIR. 

Priorytet III Zazielenienie przedsiębiorstw będzie nastawiony na projekty bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. 

Firmy będą aplikowały o środki  w ramach:

 • zielony fundusz gwarancyjny, 
 • kredyt ekologiczny 
 • projekty IPCEI. 

Nowością jest, że duże firmy będą miały możliwość aplikowania w „Kredycie ekologicznym”.

Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

Tradycyjnie w każdym Programie mamy Priorytet pomocy Technicznej, który będzie IV Priorytetem FENG. 

Będzie to systemowe wsparcie dla potencjalnych Beneficjentów poprzez:

 • realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu,
 • kontynuację STEP i Innovation Coach, 
 • wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, 
 • zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Wyznacznikiem branż i tematyki wsparcia w Programie FENG będą nadal inteligentne specjalizacje określające kierunki rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw do 2027 r. 

Program jest w fazie uszczegółowiania. Ministerstwo zakłada, że może on ulec dalszym  modyfikacjom w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

Konkursy w uporządkowanym programie FENG planowane są z końcem roku 2022, jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że będzie to raczej II kwartał roku 2023 w obszarach skierowanych do przedsiębiorstw.