Planowane działania w konkursach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Funduszy Europejskich w budżetach unijnych.
W grudnia 2022 roku został uszczegółowiony i rozpisany program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Przybliża nas to do nowych konkursów dla przedsiębiorców głównie z regionu województw przy granicy wschodniej Polski tj. lubelski, podkarpacki, podlaski, świętokrzyski, warmińsko-mazurski, tzw. mazowiecki regionalny czyli województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

W ramach sześciu obszarów wsparcia zwanych Priorytetami w kilku przewidziano aplikowanie o środki dla przedsiębiorstw na następujące dziedziny i typy inwestycji:
Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Będzie polegało na kontynuacji wsparcia starterów pod rozpoznawalną już marką Platform startowych osób, które chcą założyć firmę w Polsce Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparcie składa się z komponentów: inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego, wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu i bezzwrotne wsparcie w dalszych etapach rozwoju.

Programy inkubacji będą realizowane przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji, działające w partnerstwie z podmiotami wsparcia przedsiębiorczości startupowej (m.in. uczelnie, fundusze VC, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy).

Maksymalny % poziom dofinansowania projektu wyniesie do 100%.

Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów poprzez dofinansowanie przeprowadzenia audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej opracowanie, opracowania mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa) przedsiębiorstwa.
Środki trafią tez na wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.

Wsparcie części inwestycyjnej będzie podlegało dotacji warunkowej to znaczy takiej, która podlega w części lub w całości zwrotowi zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia określonym na etapie aplikowania w danym konkursie.

Maksymalny % poziom dofinansowania projektu wyniesie do 85%.

Działanie FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji (gospodarki obiegu zamkniętego), którego elementem będą w szczególności audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami poprzez: tworzenie i udział w łańcuchach dostaw; wydłużanie życia produktu; ekoprojektowanie; przekształcenia produktu w usługę lub usługi; tworzenie platform współdzielenia; symbioza przemysłowa; odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.
W etapie II działania wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu

biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności poprzez zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych; zakup lub zaprojektowanie nowych technologii; działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn; szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego.

  • I etap (maksymalna wartość dofinansowania: 150 000 PLN).
  • II etap (maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000 PLN).
  • Maksymalny % poziom dofinansowania projektu wyniesie do 85%.

oDziałanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP

Przewiduje się kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej. Wsparcie obejmie przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z wdrożeniem strategii wzorniczej, końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.
Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

oDziałanie FEPW.01.05 Pożyczki na rozwój turystyki

W ramach działania utworzony zostanie fundusz pożyczkowy, którego menedżerem, będzie Bank Gospodarstwa Krajowego jako dysponent wsparcia pożyczkowego dla firm z sektora MSP w zakresie rozwoju turystyki. Pożyczka będzie oferowana na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe (z wykorzystaniem pomocy de minimis) do branży turystycznej i branż pokrewnych.

Maksymalny % poziom dofinansowania projektu dla MSP wyniesie do 85%.

Priorytet FEPW.02 Energia i klimat - oDziałanie FEPW.02.01 Dystrybucja energii

Wsparcie będzie przeznaczone na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) typu smart grid, w celu zwiększenia możliwości przyłączenia OZE, rozwoju zeroemisyjnego transportu a także zapewnienia stabilności dostaw energii do odbiorców.
Wsparcie będzie obejmowało duże przedsiębiorstwa – operatorów systemu dystrybucyjnego energii.
Maksymalny % poziom dofinansowania projektu wyniesie do 85%.

W ramach poszczególnych działań priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dodatkowe pieniądze (oprócz wsparcia z programów regionalnych i innych krajowych) na przyspieszenie rozwoju wschodnich województw a także regionalnej części województwa Mazowieckiego. Warto zatem śledzić na bieżąco informacje o najbliższych naborach, które mają pojawić się w pierwszej połowie 2023 roku. Konkursy będą poprzedzone harmonogramem naboru na rok 2023, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.