Perspektywa finansowa 2021-2027 dla firm

W swojej działalności koncentrujemy się na wspieraniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności, w tym działalności B+R, a także umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Monitorujemy przebieg trwających procedur i przygotowujemy się wraz z Klientami do nowych konkursów ze środków unijnych z perspektywy budżetu unijnego 2021-2027. Wiemy gdzie szukać informacji.

Plany inwestowania funduszy unijnych zostały określone w projekcie Umowy Partnerstwa. Polska będzie miała do rozdysponowania ok. 76 miliardów euro. Przewiduje się 9 programów sektorowych i 16 programów regionalnych (dla każdego województwa). Jednym z celów i oczekiwanych rezultatów wsparcia MŚP jest kreowanie bardziej konkurencyjnej Europy dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej. Dotyczy on dwóch obszarów: zwiększenia znaczenia B+R, wykorzystywanie zaawansowanych technologii i wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw. Są to kierunki będące przedmiotem zaleceń Rady Europejskiej, która widzi również w środkach europejskich szansę na wsparcie firm w sytuacji kryzysu wywoływanego pandemią COVID-19.

Na jakie działania będzie przyznawane wsparcie?

Na bazie przeanalizowanych dokumentów przewidujemy, że zakres dotacji dla MŚP, realizowany w ramach funduszy unijnych będzie obejmował projekty mające na celu wsparcie:

  • prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja z ich udziałem,
  • w ponoszeniu kosztów i ryzyka w trakcie procesu wprowadzania innowacji do obiegu gospodarczego,
  • rozwoju systemu ochrony własności intelektualnej, co zabezpiecza firmę przed szybkim przejęciem przez konkurencję produktów, na których opracowanie poniesiono spore nakłady finansowe,
  • infrastruktury B+R i co ważne w szczególności w przedsiębiorstwach,
  • rozwoju eksportu innowacyjnych produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa. Poszerzanie rynku nabywców zwiększa obroty firmy.
  • kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz z sektorem nauki.
  • tworzenia nowych przedsiębiorstw (inkubacja, akceleracja, post-akceleracja) i przyjaznego ekosystemu startupowego1.


Mamy za sobą szesnaście lat pracy w branży funduszy europejskich. Nasi eksperci posiadają doświadczenie dotacyjne, biznesowe, analityczne oraz naukowe, które pozwala nam na profesjonalne pozyskiwanie dotacji, monitorowanie konkursów, konstruowanie wniosków i solidne rozliczanie projektów.
Nie musisz sam przeglądać skomplikowanej dokumentacji unijnej. Na napisanie wniosku przeznaczamy odpowiedni czas. Solidnie tworzymy treści, ponieważ wiemy, że stanowi on wizytówkę naszego Klienta, a planowany projekt stanowi często ważne jego działanie strategiczne.
Skontaktuj się z nami , zapoznamy się z Twoimi potrzebami i na bieżąco w usystematyzowany sposób będziemy monitorować pojawiające się możliwości, jakie dają fundusze europejskie dla firm.