Obniż podatki w latach 2022-2026 – ulga podatkowa na robotyzację

Od 2022 roku Polski Ład wprowadził nową ulgę podatkową na robotyzację. Ulga skierowana jest do wszystkich firm, które usprawnią produkcję stosując przy tym roboty przemysłowe. 

Przy rokrocznym korzystaniu z odliczenia na robotyzację, profil działania firmy nie ma znaczenia. Warunkiem natomiast jest zakup a następnie instalacja robota przemysłowego na produkcji.

Do kwalifikowanych kosztów ulgi (koszty uzyskania przychodów zaliczone w latach 2022-2026 na robotyzację) uznaje się:

  • koszt nabycia fabrycznie nowych: robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka                                              z robotem przemysłowym. 

Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;

  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;
  • koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej;
  • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

Podatnik PIT i CIT odliczyć może od odliczyć od podstawy opodatkowania 50% tych kosztów. Zebrane w roku koszty ujmowane są w formularzach CIT/BR  lub PIT/BR będących załącznikami do rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Przykład 1

Firma XY w 2022 roku poniosła koszty związane z robotyzacją produkcji w wysokości 100 tyś. zł (jednorazowa amortyzacja). Wydatki te księgowość ujęła w kosztach uzyskania przychodów 2022 roku. Zatem kwotę 50 tyś. zł (50% kosztów poniesionych na robotyzację) może Firma XY odliczyć od podstawy opodatkowania. Podatek od tej kwoty stanie się ulgą i nie zostanie naliczony w zeznaniu rocznym. Przy podatku liniowym 19% będzie to w uproszczeniu oszczędność rzędu 9,5 tys. zł. 

Skorzystanie z ulgi jest ograniczone czasowo i dotyczy kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Należy też pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca w danym roku podatkowym poniesie stratę lub osiągnie dochód, który nie pozwoli na odliczenie ulgi, to będzie mógł rozliczyć ulgę w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych.

Jak każda ulga podatkowa jej odliczenie wiąże się z ryzykiem interpretacyjnym. Stąd zalecane jest występowanie o interpretacje podatkowe w trudnych, skomplikowanych zakupach czy nietypowych branżach. Można także skorzystać z lektury wydanych już interpretacji na stronie Krajowej Informacji Skarbowej. 

Przykładem niezasadnego kosztu w uldze na robotyzację był system informatyczny do zarządzania procesem produkcyjnym przy uznaniu odliczenia kosztu zakupu linii pakującej (Numer interpretacji: 0111-KDIB1 -2.4010.9. 2022.1.AW.)

Podstawa prawna: 

art. 52jb ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 38eb ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji kosztów odliczenia ulgi na robotyzację.