Nabory wniosków planowane na 2023 w RPO dla Opolskiego

Harmonogram naboru wniosków z Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 zakłada ogłoszenie aż 42 konkursów na rok 2023. 

Pierwsze dwa nabory z Programu FEdlaOp rozpoczną się już 7 marca 2023 roku i będą dotyczyć działania realizowanego przez Powiatowe Urzędu Pracy 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. 

Drugi konkurs od 7 marca 2023 r. skierowany będzie na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu w ramach działania 1.2 Opolskie innowacyjne wspierający:

  1. Infrastrukturę i prace B+R przedsiębiorstw
  2. Budowę potencjału regionu we wsparciu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi i IOB
  3. Proinnowacyjne usługi jednostek B+R dla MŚP (np. bony na innowacje), wsparcie start-up-ów
  4. Doktoraty wdrożeniowe i praktyczne prace dyplomowe
  5. Wsparcie dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli naukowej i doświadczeń
  6. Identyfikację nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz RSI.

Konkursy będą ogłaszane w sukcesywnie w latach 2023-2027 przez Województwo Opolskie dla firm, jednostek badawczo-naukowych czy instytucji otoczenia biznesu (IOB). 

14 marca 2023 ruszy z kolei nabór z działania 4.1 Infrastruktura drogowa skierowane na wsparcie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich poprawiających dostępność do sieci TEN-T lub przyczyniających się do poprawy dostępności do miejsc inwestycyjnych, przejść granicznych i  centrów logistycznych. 

W okresie od 14-03-2023 do 23-03-2023 będzie trwał nabór na konkurs wojewódzki z działania 1.7 Opolskie konkurencyjne na dalsze rozdysponowanie funduszy dla MŚP oraz IOB w tematyce:

  1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem / szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  2. Inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty
  3. Udzielanie voucherów dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez akredytowane IOB
  4. Wsparcie istniejących IOB w zakresie profesjonalizacji i podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz MŚP poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników IOB w celu m.in. dążenia do uzyskania akredytacji .

Dla firm przewidziano także środki z działania 1.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw w naborze wniosków od 21-03-2023 do 30-03-2023 na infrastrukturę i prace B+R przedsiębiorstw (w tym projekty kompleksowe z elementem wdrożeniowym).

Uzupełnienie oferty dotacyjnej są konkursy w obszarze usług rozwojowych dla pracodawców i ich pracowników, zgodnie z ich zidentyfikowanymi potrzebami a także na wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy  i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia.

W budżecie roku 2023 znajdą się też działania z obszaru 5.11 Kształcenie ustawiczne, 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 1.11 Instrumenty finansowe w gospodarce, 6.5 Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej, 5.8 Program pomocy stypendialnej czy 5.6 Edukacja przedszkolna. 

O szczegółach będziemy informować przy pojawieniu się dokumentacji konkursowych na dany konkurs. 

Harmonogram znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz na oficjalnej stronie: https://rpo.opolskie.pl/?page_id=47905