Nabory wniosków planowane na 2023 w RPO dla Lubelskiego

a oficjalnych stronach RPO Lubelskiego https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/prawo-i-dokumenty/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-programie-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/ pojawił się pełen harmonogram naboru wniosków począwszy od 2023 r. 

Przewiduje się ogłoszenie aż 11 naborów z początkiem roku 2023, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 

W pierwszej kolejności o środki będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 10 do 15 tyś RLM ujętych w KPOŚK a także na inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej. Od września 2023 wystartuje natomiast nabór projektów związanych ze wspieraniem niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć dofinansowanie na badania naukowe i innowacje oraz na wzmacnianie wzrostu i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w konkursach od czerwca 2023 z działania 1.2.1 Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz budowa potencjału ośrodków innowacji .

Od 25.04.2023 r. zainicjowany zostanie nabór w 1.3.1 Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa. 

Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP obejmie wsparcie na projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP, jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór planowany jest od maja 2023 dla sektora MŚP. 

Nabór na usługi prorozwojowe (doradcze i szkoleniowe) z Działania 2.5 Usługi dla MŚP ogłosi w październiku 2023 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. 

Zapraszamy zatem do śledzenia ogłoszeń o konkursach dla firm z tego regionu.