Fundusze europejskie dla małopolski 2021-2027 – Działanie 1.14 Internacjonalizacja MŚP

Planowany nabór Działania 1.14 Internacjonalizacja MŚP Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest jednym z ciekawszych konkursów wspierających umiędzynarodowienie małopolskich firm w procesie rozwoju eksportowego.

Główne cele aplikacyjne obejmują wsparcie doradcze i udział w targach o charakterze międzynarodowym zarówno krajowych jak i zagranicznych. Doradztwo może być przeznaczone na opracowanie/zmianę modeli biznesowych w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych/analizę rynków docelowych, opracowanie koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na rynek docelowy (certyfikaty, pozwolenia itp.);

Do konkursu mogą wejść firmy z sektora MSP. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie 50% kosztów netto przedsięwzięcia. Na pierwszy nabór musimy jednak trochę poczekać, gdyż planowany jest on w terminie od września do grudnia 2024.

Warto się jednak już teraz do niego przygotować tym bardziej, że przy wypełnianiu wniosku brane pod uwagę są informacje zawarte w posiadanej Strategii przedsiębiorstwa uwzględniającej ekspansję Wnioskodawcy na rynki zagraniczne.

Zachęcamy do śledzenia tematu i konsultacji wniosków.