Czym jest mechanizm dotacji warunkowej?

Dotacja warunkowa stanowi jedną z form wsparcia dotacyjnego wynikającą z artykułu 57 Rozporządzenia PE 2021/1060 (dalej „Rozporządzenie”), z którą można się spotkać w konkursach od 2023 roku. Co do zasady przedsiębiorca uzyskuje 100% dotacji warunkowej jeżeli spełni określone warunki przychodów osiągniętych z tytułu realizacji projektu i jego wdrożenia.

Dopiero po 4 latach od zakończenia realizacji projektu firma jest zobowiązana do spłaty odpowiedniej części zwrotnej dofinansowania zależnej od wielkości i poziomu osiągniecia wskaźników przychodowych, będących efektem zrealizowania projektu.
Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest także od wielkości przedsiębiorstwa i wyniesie:

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

  1. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu poniżej 20% – beneficjent oddaje 100% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
  2. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 20% i mniejszym od 40% – beneficjent oddaje 35% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
  3. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 40 % i mniejszym od 60 % – beneficjent oddaje 30 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
  4. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 60% i mniejszym od 80% – beneficjent oddaje 25 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
  5. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym 80% i mniejszym od 100 % – beneficjent oddaje 20 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
  6. osiągnięcie wskaźników przychodowych efektów projektu na poziomie większym lub równym od 100 % – beneficjent oddaje 10 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

Warunek zwrotu dotacji będzie weryfikowany na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji inwestycji objętej dotacją.

Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji warunkowej w terminie 30 dni roboczych od upływu 4 lat od zakończenia realizacji projektu.  Zwrot środków przez Beneficjenta następuje w ciągu 30 dni od wezwania przez Instytucję Pośredniczącą a im szybciej to nastąpi tym mniejsza część dotacji będzie wymagalna.

W przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni Beneficjent zostanie nagrodzony zmniejszenie spłaty dotacji zwrotnej odpowiednio dla dużych firm w wielkości 90% kwoty do zwrotu a MSP 80% kwoty do zwrotu.

Natomiast przy spłacie do 12 miesięcy zwrot wyniesie 95% kwoty do zwrotu dla duży firm a dla MSP 85% kwoty do zwrotu. Jeżeli przelew nastąpi do 24 miesięcy spowoduje to przy dużych firmach konieczność wpłaty całej 100% kwoty do zwrotu a firmy MSP będę mogły zwrócić 90% kwoty do zwrotu.  Kiedy spłata nastąpi do 36 miesięcy dla podmiotów z sektora MSP to Beneficjent odda całe 100% kwoty wskazanej do zwrotu bez żadnej ulgi w tym zakresie. Status firmy będzie uwzględniany na moment podpisania umowy.

Należy pamiętać, że tzw. część zwrotna dotacji nie obejmuje całej przyznanej dotacji. Podział dotacji na część bezzwrotną i zwrotna przedstawia tabela poniżej:

Kategoria przedsiębiorstwa Część bezzwrotna dotacji warunkowej Część zwrotna dotacji warunkowej
Mikro i małe przedsiębiorstwa 50% 50%
Średnie przedsiębiorstwa 40% 60%
Duże przedsiębiorstwa 30% 70%

Przykład: jeśli średni przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową w wysokości 1 mln zł to część zwrotna dofinansowania może wynieść maksymalnie 600 tys. zł.
Szczegóły udzielania dotacji warunkowej znajdziecie Państwo w pliku wyjaśniającym kryteria zwrotu przy konkursie ścieżki SMART Programu FENG (link).